Category: health news

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเคลื่อนไหว

การประเมินการด้อยค่าเพื่อจำแนกการบาดเจ็บไขสันหลังอักเสบของผู้เข้าร่วมแต่ละราย เมื่อผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งสี่รายเข้าร่วมการศึกษานี้อาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างน้อย 2.5 ปี พวกเขาไม่สามารถยืนเดินหรือตั้งใจย้ายขาของพวกเขา แปดถึงเก้าสัปดาห์ก่อนที่จะฝังตัวกระตุ้น epidural พวกเขาเริ่มต้นการฝึกอบรมการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน Read More

1 2